Tóm tắt BCH Chi ủy Trường THCS Ba Trinh

Từ khi thành lập đến nay (1996-tháng 4/2021)

* Tiền thân của chi bộ THCS Ba Trinh là chi bộ Y tế – Giáo dục được thành lập vào cuối năm 1996; Đ/c Huỳnh Văn Cận – Phó hiệu trưởng trường PTCS Ba Trinh 1 làm Bí thư, đ/c Phạm Quốc Thái nhân viên Trạm y tế xã Ba Trinh – Phó Bí thư

* Đến tháng 09/1999 Chi bộ trường THCS Ba Trinh được tách ra và tiến hành đại hôi vào ngày 24/09/1999; chi bộ bầu BCH chi ùy nhiệm kì 1999 – 2000 gồm 02 đ/c:

1. Đ/c Huỳnh Tấn Đông – Hiệu trưởng THCS Ba Trinh  làm Bí thư;

2. Đ/c Nguyễn Chu Toàn –  Phó CTCĐ  làm Phó Bí thư.

* Nhiệm kì 2000 – 2001, BCH chi ủy gồm 02 Đ/c:

1. Đ/c Huỳnh Tấn Đông – Hiệu trưởng THCS Ba Trinh  làm Bí thư;

2. Đ/c Nguyễn Chu Toàn –  Phó CTCĐ  làm Phó Bí thư.

*  Nhiệm kì 2001 – 2002, BCH chi ủy gồm 02 Đ/c:

1. Đ/c Huỳnh Tấn Đông – Hiệu trưởng THCS Ba Trinh  làm Bí thư;

2. Đ/c Nguyễn Chu Toàn –  Phó CTCĐ  làm Phó Bí thư.

* Nhiệm kì 2002 – 2003, BCH chi ủy gồm 02 Đ/c:

1. Đ/c Huỳnh Tấn Đông – Hiệu trưởng THCS Ba Trinh  làm Bí thư;

2. Đ/c Bùi Thị Phương – Trưởng Ban nữ công – Phó Bí thư.

* Nhiệm kì 2003 – 2004, đại hội tiến hành ngày 23/07/2003, BCH chi ủy gồm 02 Đ/c:

1. Đ/c Huỳnh Tấn Đông – Hiệu trưởng THCS Ba Trinh  làm Bí thư;

2. Đ/c Bùi Thị Phương – Trưởng Ban nữ công – Phó Bí thư.

* Nhiệm kì 2004 – 2005, đại hội tiến hành vào tháng 7/2004 BCH chi ủy gồm 02 Đ/c:

1. Đ/c  Huỳnh Thị Nho – Tổ trưởng tổ Toán – Lí, CTCĐ làm Bí thư;

2. Đ/c Nguyễn Chu Toàn – Phó CTCĐ làm phó Bí thư.

* Nhiệm kì 2005 – 2006, đại hội tiến hành vào tháng 10/2005, BCH chi ủy gồm 02 đ/c:

1. Đ/c  Nguyễn Chu Toàn – Phó CTCĐ làm Bí thư;

2. Đ/c Bùi Thị Phương – Trưởng Ban nữ công  làm Phó Bí thư.

* Nhiệm kì 2006 – 2008, đại hội tiến hành vào tháng 9/2006, BCH chi ủy gồm 03 đ/c:

1. Đ/c  Hứa Hoàng Minh – Hiệu trưởng THCS Ba Trinh làm Bí thư,

2. Đ/c Nguyễn Chu Toàn – CTCĐ làm Phó Bí thư,

3. Đ/c Bùi Thị Phương – Phó CTCĐ  làm Chi ủy viên

* Nhiệm kì 2008 – 2010, đại hội tiến hành vào tháng 8/2008, BCH chi ủy gồm 02 đ/c:

1. Đ/c Hứa Hoàng Minh – Hiệu trưởng THCS Ba Trinh làm Bí thư;

2. Đ/c  Nguyễn Chu Toàn – CTCĐ làm Phó Bí thư; đến tháng 07/2009 đ/c Nguyễn Chu Toàn – Quyền Bí thư

* Nhiệm kì 2010 – 2012, đại hội tiến hành vào tháng 3/2010, BCH chi ủy gồm 03 đ/c:

1. Đ/c Nguyễn Phú Được – Hiệu trưởng THCS Ba Trinh  làm Bí thư;

2. Đ/c  Nguyễn Chu Toàn – CTCĐ làm Phó Bí thư,

3. Đ/c Võ Thành Đô – Bí thư chi đoàn – TPT đội làm Chi ủy viên . 

 

* Nhiệm kì 2012 – 2015, đại hội tiến hành vào 10/2012, BCH chi ủy gồm 03 đ/c:

1. Đ/c Nguyễn Phú Được – Hiệu trưởng THCS Ba Trinh  làm Bí thư;

2. Đ/c Võ Thành Đô – Bí thư chi đoàn – TPT đội làm Phó Bí thư,

3. Đ/c Huỳnh Tấn Hưng – Tổ trưởng tổ văn làm Chi ủy viên .

Đến tháng 02/2013 chi bộ tiến hành bầu đ/c Huỳnh Tấn Hưng làm phó bí thư, đ/c Bùi Thị Phương – CTCĐ làm chi ủy viên.

* Nhiệm kì 2015 – 2017, đại hội tiến hành vào tháng 01/2015, BCH chi ủy gồm 05 đ/c:

1. Đ/c Nguyễn Phú Được – Hiệu trưởng THCS Ba Trinh  làm Bí thư;  

2. Đ/c Huỳnh Tấn Hưng – P.Hiệu trưởng làm phó bí thư,

3. Đ/c Bùi Thị Phương – CTCĐ làm chi ủy viên.

4. Đ/c Huỳnh Thanh Trúc – Tổ trưởng tổ Hóa– Sinh là chi ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Thanh Tùng –Tổ trưởng tổ Sử–Địa–GDCD là chi ủy viên

Đến tháng 11/2016 chi bộ tiến hành bầu đ/c Huỳnh Tấn Hưng – P.Hiệu trưởng bí thư, đ/c Bùi Thị Phương – CTCĐ  làm phó bí thư , Đ/c Lê Minh Quân–P.CTCĐ làm chi ủy viên.

* Nhiệm kì 2017 – 2020, đại hội tiến hành vào tháng 07/2017, BCH chi ủy gồm 06 đ/c:

1. Đ/c Huỳnh Tấn Hưng – P.Hiệu trưởng làm bí thư,

2. Đ/c Bùi Thị Phương – CTCĐ làm chi ủy viên.

3. Đ/c Huỳnh Thanh Trúc – Tổ trưởng tổ Hóa– Sinh là chi ủy viên

4. Đ/c Nguyễn Thanh Tùng –Tổ trưởng tổ Sử–Địa–GDCD là chi ủy viên

5. Đ/c Lê Minh Quân–PCT CĐ làm chi ủy viên.

6. Đ/c Nguyễn Thị Tho làm chi ủy viên.

Đến tháng 3/2018 đ/c Bùi Thị Phương – CTCĐ  làm phó bí thư , Đ/c Nguyễn Chu Toàn làm chi ủy viên.

* Nhiệm kì 2020 – 2022, đại hội tiến hành vào tháng 02/2020, BCH chi ủy gồm 07 đ/c:

1. Đ/c Huỳnh Tấn Hưng – Hiệu trưởng làm bí thư,

2. Đ/c Võ Thành Đô – P. Hiệu trưởng làm Phó Bí thư,

3. Đ/c Bùi Thị Phương – CTCĐ làm chi ủy viên.

4. Đ/c Lê Minh Quân–PCT CĐ làm chi ủy viên.

5. Nguyễn Chu Toàn làm chi ủy viên

6. Đ/c Huỳnh Thanh Trúc – Tổ trưởng tổ Hóa– Sinh là chi ủy viên

7. Đ/c Nguyễn Thanh Tùng –Tổ trưởng tổ Sử–Địa–GDCD là chi ủy viên

 

 

(Ba Trinh, ngày 05/5/2021)

Người tng hp: Nguyn Chu Toàn