Với tài khoản và mật khẩu do trường cấp các em hoc sinh có thể truy cập vào địa chỉ web sau để làm các bài kiểm tra: